Yoobee School of Design

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giá»i thiá»u vá» YOOBEE

Trong 20 nÄm qua, Yoobee Äã tạo ra những sáng tạo vá»i bí quyết kỹ thuật và các kỹ nÄng thá»±c tế, thá»±c tế Äá» biến những ý tÆ°á»ng tuyá»t vá»i của há» thành sá»± nghiá»p. Vá»i các cÆ¡ sá» á» Auckland, Wellington, Christchurch và trá»±c tuyến, Yoobee là trÆ°á»ng thiết kế kỹ thuật sá» chuyên ngành lá»n nhất của New Zealand.

Yoobee School of Design là má»t phần của New Education Group và Animation College, là PTE Äã ÄÄng ký, trao giải thÆ°á»ng tất cả các bằng cấp Äược cung cấp bá»i Yoobee School of Design .

Các chÆ°Æ¡ng trình của Yoobee bao gá»m các công nghá» má»i và má»i ná»i và các ná»n tảng truyá»n thông má»i nhất, vá»i Pathways từ các chứng chá» và vÄn bằng thông qua các cấp Äá» vá»i má»t sá» trÆ°á»ng Äá»i tác của chúng tôi.

Từ Truyá»n thông và Thiết kế Kỹ thuật sá», Thiết kế Web và UX và Hoạt ảnh 3D, Tạo phim, Trò chÆ¡i Nghá» thuật và Phát triá»n và Äá» há»a 3D, các chÆ°Æ¡ng trình của chúng tôi giúp bạn tiếp tục cắm vào những tiến bá» trong ngành và trên Äầu trò chÆ¡i của bạn.

Cung cấp toàn thá»i gian, bán thá»i gian và các chÆ°Æ¡ng trình trá»±c tuyến, Yoobee má» cá»­a cho các studio kỹ thuật sá» và thiết kế tá»t nhất trên thế giá»i.

Các nhà giáo dục thiết kế giàu kinh nghiá»m của chúng tôi Äược kết ná»i hoàn toàn vá»i ngành công nghiá»p sáng tạo. Há» là nhà hoạt hình, Äạo diá»n, nhà thiết kế Äá» há»a và nghá» sÄ© hiá»u ứng Äặc biá»t.

Äiá»u này giúp Yoobee thá»±c sá»±, có liên quan và cắt cạnh. Thân thiá»n, gia sÆ° có thá» truy cập, má»t môi trÆ°á»ng há» trợ và Äào tạo thá»±c tế cho phép sinh viên của chúng tôi Äá» má» ra tiá»m nÄng sáng tạo của há» và thúc Äẩy sá»± nghiá»p phi thÆ°á»ng.

Má»t cá»ng Äá»ng thá»±c hành thiết kế sôi Äá»ng, các trợ giảng và sinh viên của chúng tôi chia sẻ niá»m Äam mê vá»i công nghá» kỹ thuật sá» và sá»± sáng tạo Äầy cảm hứng. Chúng tôi cá»ng tác, chúng tôi Äá»i má»i, chúng tôi Äẩy ranh giá»i.

Sinh viên của chúng tôi có Äược trải nghiá»m thá»±c hành vá»i phần má»m tiêu chuẩn công nghiá»p và tìm hiá»u cách doanh nghiá»p Äáp ứng nghá» thuật trong lÄ©nh vá»±c sáng tạo. Há» tá»t nghiá»p vá»i sá»± kết hợp hoàn hảo của sức mạnh kỹ thuật và thiên tài sáng tạo cho các nhà tuyá»n dụng ngày nay (và ngày mai).

Tại Yoobee School of Design , chúng tôi tạo quảng cáo.

Địa điểm

Auckland

Auckland Campus

Điện thoại
(09) 303 3120

Wellington

Wellington Campus

Điện thoại
(04) 384 9624

Thành phố

Christchurch Campus

Điện thoại
(03) 377 1978