Jean Moulin Lyon 3 University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Các Université Jean Moulin Lyon 3, má»t trÆ°á»ng Äại há»c má» ra thế giá»i

Tại trung tâm của Lyon và Bourg-en-Bresse, Jean Moulin Äại há»c cung cấp má»t không gian há»c tập và nghiên cứu tập trung vào khoa há»c nhân vÄn và xã há»i. Vá»i 7 trÆ°á»ng tiến sÄ© và 19 ÄÆ¡n vá» nghiên cứu, nó phát triá»n nghiên cứu liên ngành liên quan Äến câu há»i lá»n của xã há»i.

Thành viên của Äại há»c Lyon, nó host hÆ¡n 28 000 sinh viên và cung cấp má»t loạt các khóa Äào tạo nghá» trong khuôn khá» giáo dục chất lượng, có lợi cho sá»± phát triá»n trí tuá» và cá nhân.

Vá»i hÆ¡n 5 000 sinh viên quá»c tế ÄÄng ký má»i nÄm, nhiá»u quan há» Äá»i tác trên thế giá»i và các dá»± án hợp tác khoa há»c vá»i các trÆ°á»ng Äại há»c nÆ°á»c ngoài, thÆ°Æ¡ng hiá»u Äại há»c Jean Moulin sẽ quá»c tế hóa của nó bằng cách thúc Äẩy há»c sinh và giáo viên nhanh nhẹn.

CÄn cứ quyá»n truy cập vào giáo dục Äại há»c trên cÆ¡ há»i bình Äẳng là má»t má»i quan tâm thÆ°á»ng xuyên cho Äại há»c Jean Moulin Lyon 3 mà khẳng Äá»nh niá»m tin của mình rằng sá»± Äa dạng và tính Äặc hiá»u rất giàu và rằng má»i ngÆ°á»i chúng ta cÅ©ng Äược Äá»nh nghÄ©a bá»i sá»± khác biá»t của nó.

Hoàn toàn cam kết cho các Äá»i tác kinh tế-xã há»i, Jean Moulin Äại há»c phấn Äấu Äá» Äóng góp vào sá»± thành công của sinh viên và viá»c làm của há», Äặc biá»t là bằng cách khuyến khích thá»±c tập, xen kẽ và tinh thần kinh doanh.

Địa điểm

Lyon

Address
6 cours Albert Thomas
69008 Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, Pháp