Đọc Mô tả chính thức

Sáng tạo lại, các trường đại học

Chúng tôi tin rằng giáo dục đại học không thể chỉ đơn giản là một quá trình mà kết thúc với một trình độ chính thức. Giáo dục đại học phải có đóng góp cho sự phát triển của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và xã hội nói chung. Giáo dục phải được cung cấp các kỹ năng và kiến ​​thức mà cho phép giá trị sẽ được đóng góp cho xã hội. Chúng tôi đã được tái phát minh các trường đại học từ năm 1995, khi ước đã được tạo ra như là trường đại học trực tuyến đầu tiên của thế giới.

Nhiệm vụ

Các ước là một trường đại học sáng tạo đó là bắt nguồn từ Catalonia và cởi mở với thế giới. Nó cung cấp cho người học cả đời để giúp họ và trước xã hội, trong khi thực hiện nghiên cứu về xã hội tri thức. mô hình giáo dục của nó là dựa trên cá nhân hóa và kèm học sinh sử dụng e-learning.

Tầm nhìn

Những ước muốn trở thành một trường đại học, bằng cách kết nối vào mạng các trường đại học trên thế giới, thúc đẩy việc tạo ra một không gian tri thức toàn cầu và nghiên cứu tiên tiến trong xã hội tri thức. Các ước có một sáng tạo mô hình giáo dục tập trung vào học sinh. Trường cung cấp cho họ một chất lượng hàng đầu và giáo dục cá nhân hóa giúp họ cạnh tranh hơn và góp phần vào việc sự tiến bộ của xã hội.

Giá trị

Năm giá trị hướng dẫn hoạt động của ước là:

Cam kết cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp và xã hội; chất lượng dịch vụ, và để liên tục đổi mới trong tổ chức.
Tôn trọng con người, ý tưởng, văn hóa và thế giới.
Minh bạch trong thông tin, dữ liệu và quy trình.
Tính chuyên nghiệp, để trao quyền cho các người, hình thành một phần của tổ chức, công nhận những thành công của chúng tôi và để học hỏi từ những sai lầm của chúng tôi.
Tính bền vững, cho dù kinh tế, xã hội, môi trường, các hoạt động được thực hiện bởi tổ chức.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Người Tây Ban Nha