Thai Chef School

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Äầu bếp chuyên nghiá»p

Äược Bá» Giáo dục Thái Lan công nhận

Chúng tôi Äang á» Bangkok, thủ Äô của ẩm thá»±c Thái nấu Än và nhà của các món Än ná»i tiếng thế giá»i của Thái Lan. Ai sẽ biết nấu Än Thái tá»t hÆ¡n TrÆ°á»ng dạy nấu Än Thái của chúng tôi á» Bangkok, và bạn sẽ Äi Äâu Äá» há»c nấu Än Thái Lan Äúng cách? Chúng tôi là má»t lá»p há»c nấu Än Thái Lan chuyên nghiá»p á» Bangkok. Hãy Äến tìm hiá»u vá»i chúng tôi những món Än Thái Lan, Châu à và PhÆ°Æ¡ng Tây chính thá»ng, sá»­ dụng nguyên liá»u tÆ°Æ¡i và công thức nấu Än chuyên nghiá»p bằng tiếng Anh.

TrÆ°á»ng Äầu bếp Bangkok này và những ngÆ°á»i hÆ°á»ng dẫn của nó Äược dành Äá» giúp má»i sinh viên Äầu bếp Äạt Äược những kỹ nÄng nấu nÆ°á»ng cao nhất có thá». Tất cả các khóa Äào tạo Äược thiết kế Äá» thấm nhuần má»t Äạo Äức công viá»c thành công và phát triá»n sá»± tá»± tin khi làm viá»c trong má»t nhà bếp thÆ°Æ¡ng mại. Äào tạo Äầu bếp chuyên nghiá»p tại Bangkok bao gá»m công viá»c lá»p há»c, Äào tạo chuyên sâu tại chá» và thá»±c tập tá»± chá»n tại các khách sạn / khu nghá» dưỡng của Thái Lan.

Nhấn mạnh Äược Äặt trên Äạt Äược hÆ°Æ¡ng vá» Äích thá»±c và hÆ°Æ¡ng liá»u cùng vá»i trình bày chuyên nghiá»p. Tất cả các món Än Äá»u phải có mùi vá» Äúng, có mùi Äúng và nhìn Äúng. Äây là GUARANTEE của chúng tôi cho bạn!

Há»c tiếng Thái

Phần tá»t nhất là khi á» Bangkok, bạn có thá» há»c nấu Än kiá»u Thái, nấu Än kiá»u Ã-Ãu, hoặc nấu Än phÆ°Æ¡ng Tây. ChÆ°Æ¡ng trình nấu Än của Thái Lan là 6 tuần và Äược Bá» Giáo dục Thái Lan công nhận. Các chÆ°Æ¡ng trình nấu Än kiá»u phÆ°Æ¡ng Tây và châu à Äá»u kéo dài 7 tuần, chuyên sâu và chuyên nghiá»p. Tìm hiá»u làm thế nào Äá» làm chủ các món Än chuyên nghiá»p của Thái Lan, Trung Quá»c, Nhật Bản và phÆ°Æ¡ng Tây. Tìm hiá»u tất cả vá» Starters, Súp, Salads, Curry Pastes, Stir Fries, hấp, nÆ°á»ng, chiên giòn, món tráng miá»ng, Äá» uá»ng thảo dược, thức Än ÄÆ°á»ng phá»,⦠HOẶC tìm hiá»u những Äiá»u cÆ¡ bản của phÆ°Æ¡ng Tây nấu Än trong khóa há»c ẩm thá»±c cÆ¡ bản phÆ°Æ¡ng Tây của chúng tôi.

Hãy Äến há»c vá»i chúng tôi. Có ba chÆ°Æ¡ng trình Äào tạo chính:

  1. ÄÃO TẠO CUá»C Sá»NG - Há»c các món Än Ã-Ãu HOẶC Nấu Än phÆ°Æ¡ng Tây, Äào tạo ẩm thá»±c cÆ¡ bản, làm viá»c trong má»t khách sạn / khu nghá» dưỡng vá»i tÆ° cách là thá»±c tập sinh có lÆ°Æ¡ng, và hãy Äá» chúng tôi giúp bạn tìm Äược viá»c làm tá»t trên tàu du lá»ch hoặc trong F
  2. CHUYÃN NGHIá»P ÄÃO TẠO CUá»C ÄÃO TẠO THAI - Há»c 80 món Thái chuyên nghiá»p kỹ lưỡng trong hÆ¡n 6 tuần nấu Än, nấu nÆ°á»ng và nấu Än chuyên sâu.
  3. ÄÃO TẠO ÄÃO TẠO Há»C SINH - Hãy Äến Thái Lan, há»c các món Än và vÄn hóa Thái Lan, nhận Äược tín chá» Äại há»c. Chá» á» Äược bao gá»m trong chÆ°Æ¡ng trình này.
  4. CÆ  Sá» KỸ THUẬT LUYá»N CÆ  BẢN â Há»c các kỹ nÄng nấu Än cÆ¡ bản quan trá»ng nhÆ° kỹ nÄng dao, huấn luyá»n HACCP, chi phí thá»±c phẩm, sá» Äo,⦠trong 2 tuần thâm canh.

NHIá»M VỤ CỦA CHÃNG TA

Thai Chef School cam kết tạo Äiá»u kiá»n thuận lợi cho viá»c há»c tập và phát triá»n nghá» nghiá»p của sinh viên. Chúng tôi cá» gắng cung cấp má»t môi trÆ°á»ng há»c tập chuyên nghiá»p và nÄng Äá»ng Äá»ng thá»i trao quyá»n cho sinh viên trá» thành những nhà lãnh Äạo ẩm thá»±c ngày mai. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các công nhân thá»±c phẩm và Äá» uá»ng trong viá»c theo Äuá»i giấc mÆ¡ ẩm thá»±c của há» bằng cách cung cấp Äào tạo nghá» nghiá»p Äược công nhận cùng vá»i há» trợ sắp xếp viá»c làm.

Khuôn viên trÆ°á»ng của chúng tôi là á» Bangkok, thủ Äô vÄn hóa và ẩm thá»±c của Thái Lan. Äược xếp hạng # 6 trong sá»± phá» biến của thế giá»i, ẩm thá»±c Thái Lan Äược ghi nhận vá» khía cạnh hÆ°Æ¡ng vá» và sức khá»e của nó. Chúng tôi biết những món Än ngon của Thái nên có vá» thế nào, vì chúng tôi Äược Äặt á» Thái Lan. Chúng tôi dạy nấu Än Thái Lan chính thá»ng không hợp nhất. Và Äá»i vá»i những ngÆ°á»i quan tâm Äến viá»c há»c nấu Än phÆ°Æ¡ng Tây (châu Ãu), không phải là má»t vấn Äá». Chá» cần tham gia vá»i chúng tôi trong khóa Äào tạo ẩm thá»±c cÆ¡ bản phÆ°Æ¡ng Tây của chúng tôi. Khuôn viên của chúng tôi tá»a lạc ngay trên ÄÆ°á»ng Sukhumvit, cách trạm BTS On Nut 2 dãy nhà, ngay dÆ°á»i cá»­a hàng Tom N Toms Coffee á» Trung tâm Cá»ng Äá»ng Phyll. Các lá»p há»c Äược thá»±c hiá»n trong các lá»p há»c chuyên nghiá»p má»i bá»i các Äầu bếp Thái Lan nói tiếng Anh.

CỦA CHÃNG TÃI CHEFS:

Các Äầu bếp của trÆ°á»ng là những công dân Thái Lan Äược Äào tạo tiếng Anh. Tất cả Äá»u có kinh nghiá»m làm viá»c trong các nhà hàng Thái Lan và phÆ°Æ¡ng Tây tại Äá»a phÆ°Æ¡ng và quá»c tế và Äã có nhiá»u nÄm kinh nghiá»m giảng dạy nấu Än tại các trÆ°á»ng khác nhau.

MỤC TIÃU CỦA CHÃNG TÃI:

Mục tiêu cÆ¡ bản của chúng tôi là dạy cho há»c sinh nếm thá»­ các món Än Thái Lan và phÆ°Æ¡ng Tây Äích thá»±c trong khi thấm nhuần má»t Äạo Äức nghá» nghiá»p và kỹ nÄng chuyên nghiá»p trong các ứng cá»­ viên của chúng tôi. Chúng tôi ÄÄng ký ý tÆ°á»ng rằng má»t ngÆ°á»i há»c tá»t nhất bằng cách làm; do Äó, các lá»p há»c hoàn toàn thá»±c hành. Và Äây chá» là những gì sinh viên của chúng tôi làm â há» nấu Än, nấu Än và nấu Än. Các giáo viên hÆ°á»ng dẫn cách chuẩn bá» má»t món Än và há»c sinh thá»±c hành cho Äến khi Äạt Äược Äúng hÆ°Æ¡ng vá». Chúng tôi làm cho ngÆ°á»i má»i thành Äầu bếp, Äầu bếp vào Äầu bếp, và Äầu bếp vào Äầu bếp ẩm thá»±c Thái Lan. Bạn muá»n há»c và vui chÆ¡i? Hãy Äến vá»i chúng tôi á» Äây tại Bangkok kỳ lạ. Há»c không bao giá» nếm thá»­ rất tá»t !!

Địa điểm

Bangkok

Address
1770 Sukhumvit Road Soi 54, Bang Chak, Prakanong Bangkok, Thailand
Bangkok, Thái Lan