Suzhou Centennial College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giáo dục Canada tại Trung Quá»c

Suzhou Centennial College là trÆ°á»ng cao Äẳng Canada Äầu tiên Äược Bá» Giáo dục Trung Quá»c cấp phép hoạt Äá»ng tại Trung Quá»c và Bá» Giáo dục, Chính quyá»n tá»nh Giang Tô.

Các chÆ°Æ¡ng trình giáo dục Canada chất lượng cao Äược giảng dạy tại Suzhou Centennial College Äáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục nghiêm ngặt do Bá» Giáo Dục Nâng Cao và Phát Triá»n Kỹ NÄng Ontario Äặt ra. Tiêu chuẩn há»c tập cao của Canada và kiá»m soát chất lượng nghiêm ngặt Äảm bảo giáo dục chất lượng cao Äược quá»c tế công nhận và sẽ mang lại lợi ích cho sá»± nghiá»p của bạn trong thá»i gian dài.

Ngoài chÆ°Æ¡ng trình há»c của bạn bằng tiếng Anh, Suzhou Centennial College cung cấp cho sinh viên các lá»p há»c vÄn hóa và ngôn ngữ giá»i thiá»u tùy chá»n.

Bắt Äầu con Pathway của bạn Äến Canada á» Trung Quá»c!

 • TrÆ°á»ng Cao Äẳng Centennial (Toronto, Canada) cung cấp các chÆ°Æ¡ng Pathways chuyá»n tiếp tín chá» và há» trợ visa
 • Giành Äược Chứng chá» hoặc Bằng tá»t nghiá»p Ontario Äược Bá» công nhận á» Trung Quá»c
 • Tá»t nghiá»p Äại há»c Pathways á» Canada (BBA, Cá»­ nhân, BCom)

Bạn muá»n má»t sá»± nghiá»p toàn cầu? Bắt Äầu á» Äây.

 • Khu công nghiá»p Tô Châu (SIP) là khu phát triá»n công nghiá»p cạnh tranh nhất á» Trung Quá»c
 • Khu Äá»i má»i khoa há»c và giáo dục công nghá» cao của Tô Châu là nÆ¡i sinh sá»ng của 100, 000 sinh viên!

SCC cung cấp chứng chá» Canada tại Trung Quá»c, thá»±c tập tại Khu công nghiá»p Tô Châu, và các lá»p há»c vÄn hóa và ngôn ngữ Mandarin tùy chá»n. Hãy liên há» vá»i suzhou@centennialcollege.ca Äá» ÄÄng ký!

Giành Äược Chứng chá» hoặc Chứng chá» Tá»t nghiá»p Ontario Äược Bá» công nhận á» Trung Quá»c:

 • Kinh doanh quá»c tế, Tài chính, Kế toán
 • Khách sạn - Quản lý hoạt Äá»ng khách sạn
 • Kiến trúc, Kỹ sÆ° phần má»m
 • Quản lý Kinh doanh Quá»c tế
 • ChÆ°Æ¡ng trình ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Quan thoại)

Ưu Äiá»m của ChÆ°Æ¡ng trình Cao Äẳng Centennial tại Trung Quá»c:

 • Hãy tham gia chÆ°Æ¡ng trình Kinh doanh hoặc Khách sạn (8 tháng) á» Trung Quá»c Äá» chuẩn bá» và Äủ Äiá»u kiá»n cho các chÆ°Æ¡ng trình tại TrÆ°á»ng Cao Äẳng Centennial á» Toronto, Canada.
 • Kiếm Äược bằng Cao Äẳng Ontario từ trÆ°á»ng Cao Äẳng Centennial tại Trung Quá»c. Hoàn thành chÆ°Æ¡ng trình của bạn á» Trung Quá»c và chuyá»n sang nÄm cuá»i cùng của má»t VÄn bằng nâng cao 3 nÄm tại trÆ°á»ng Cao Äẳng Centennial á» Toronto. Hoặc, hoàn thành chÆ°Æ¡ng trình của bạn á» Trung Quá»c và ná»p ÄÆ¡n xin há»c thêm tại Canada. *
 • Lý tÆ°á»ng cho sinh viên tá»t nghiá»p tìm kiếm sá»± nghiá»p quá»c tế! Khuôn viên của chúng tôi nằm trong Khu công nghiá»p Tô Châu (SIP), má»t môi trÆ°á»ng công nghá» cao và kinh doanh phát triá»n mạnh vá»i má»t lợi thế cạnh tranh quá»c tế. SIP là nÆ¡i có 93 trong sá» 500 công ty hàng Äầu trên thế giá»i!
 • Có Äược kinh nghiá»m quá»c tế tại Trung Quá»c, má»t trong những ná»n kinh tế phát triá»n nhanh nhất và là má»t trong những Äá»i tác thÆ°Æ¡ng mại quá»c tế lá»n nhất thế giá»i.
 • Tất cả các chÆ°Æ¡ng trình Äược cung cấp bằng tiếng Anh.

* Pathways có thá» Äáp ứng các yêu cầu tuyá»n sinh của các cÆ¡ sá» Centennial và Äá»i tác vá»i các lá»p bắt buá»c, sau khi hoàn thành các chÆ°Æ¡ng trình Centennial.

Địa điểm

Tô Châu

Address
Suzhou Centennial College No.1 Ren’ ai Rd., Kejiaochuangxinqu, Dushu Lake District, Industrial Park, Suzhou, China 215123
215123 Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc