Aviator Flight School

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giải pháp Äào tạo bay cho tất cả các cấp Äá» kinh nghiá»m!

  • Phần 61 và phần 141 giáo trình
  • Các lá»p há»c cấp tá»c và truyá»n thá»ng
  • Các khóa há»c Äược thiết kế Äá» Äáp ứng Yêu cầu của CÆ¡ quan Hàng không Dân dụng của bạn
  • Gói thanh toán hàng tháng linh hoạt
  • Khoản vay sinh viên cho công dân Hoa Kỳ!
  • Tùy chá»n Äá»i tàu tiên tiến

Địa điểm

Chino