Legacy Aviation

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Legacy Aviation là má»t công ty hàng không Äầy Äủ dá»ch vụ có trụ sá» tại Sân bay Äông Bắc Philadelphia (PNE). Chúng tôi cung cấp các giải pháp cuá»i cùng cho tất cả các nhu cầu hàng không tÆ° nhân và kinh doanh. Legacy Aviation cung cấp huấn luyá»n bay theo cả hai bá» luật huấn luyá»n của FAA, FAR phần 141 và FAR phần 61 và chúng tôi là trÆ°á»ng duy nhất á» thành phá» Philadelphia vá»i Äánh giá FAA Phần 141.

Bất ká» mục tiêu của bạn là gì, Legacy Aviation có chuyên môn và trang thiết bá» Äá» ÄÆ°a bạn Äến Äó.

Chúng tôi Äược Äặt trên má»t sân bay tuyá»t vá»i có má»t ÄÆ°á»ng bÄng dụng cụ 7,000 feet (cùng chiá»u dài vá»i Sân bay LaGuardia), má»t ÄÆ°á»ng bÄng dài 5.000 feet, và má»t tháp Äiá»u khiá»n hoạt Äá»ng.

  • Chúng tôi cung cấp Äá»i ngÅ© các phi công chuyên nghiá»p có kinh nghiá»m. HÆ°á»ng dẫn Pilot TrÆ°á»ng của chúng tôi có ná»n tảng rá»ng rãi, trên 39 nÄm vá» Äào tạo phi công, bao gá»m cả hàng không chung, công ty và hàng không. Ãng Äã tá»t nghiá»p hÆ¡n 7.000 phi công, trong Äó 800 ngÆ°á»i Äang bay cho các hãng hàng không thÆ°Æ¡ng mại, tất cả Äá»u có há» sÆ¡ hoàn hảo.
  • Hạm Äá»i của chúng tôi bao gá»m 15 máy bay ÄÆ¡n và Äa Äá»ng cÆ¡.

Ngoài ra, chúng tôi còn nằm trong Hành Lang Äông Bắc bận rá»n, buá»c chúng tôi trá» nên quen thuá»c vá»i các loại không phận khác nhau. Trên cÆ¡ sá» hàng tuần, hàng trÄm máy bay phản lá»±c của công ty và máy bay phản lá»±c Äang chuyá»n tiếp mô hình giao thông. Tiết lá» cho sinh viên vá» lÆ°u lượng máy bay thÆ°Æ¡ng mại thông thÆ°á»ng hàng ngày là má»t trải nghiá»m tuyá»t vá»i. Ngay từ Äầu, sinh viên của chúng tôi Äược Äào tạo Äá» làm viá»c chuyên nghiá»p vá»i kiá»m soát không lÆ°u trÆ°á»c khi taxi, taxi, cất cánh, leo lên, hành trình, hạ cánh, tiếp cận, hạ cánh, và các bÆ°á»c tiếp cận nhỡ của chuyến bay. Trong suá»t má»i chuyến bay, há»c sinh của chúng tôi Äang phát triá»n các thói quen cho kỹ nÄng giao tiếp xuất sắc. Há» Äược dạy làm viá»c vá»i Há» thá»ng Kiá»m soát Mặt Äất, Äiá»u khiá»n Tháp, Kiá»m soát Tiếp cận, Kiá»m soát Khá»i hành, Giao hàng Giải phóng và Äá» Äảm bảo cuá»c há»p báo thá»i tiết hiá»n tại từ ATIS trÆ°á»c má»i lần cất cánh và hạ cánh.

Äây là trải nghiá»m rất có giá trá» và cần thiết cho má»i phi công chuyên nghiá»p.

Chân dung của phi công trẻ trong bá» Äá»ng phục nụ cÆ°á»i hạnh phúc vá»i không khí vá»i nghá» thủ công trên ná»n. Ảnh nắng chói lóa

Sá»± tiá»n lợi

Sân bay tá»t nhất do vá» trí thuận lợi, cÆ¡ sá» vật chất, phÆ°Æ¡ng pháp tiếp cận cụ, và không có lÆ°u lượng hàng không Äá» chá» Äợi.

Danh tiếng

Chúng tôi Äã thiết lập má»t danh tiếng sao cho viá»c cung cấp chất lượng cao nhất của máy bay và dá»ch vụ khách hàng.

Dá»ch vụ Äặc biá»t

Legacy Aviation cung cấp Äầy Äủ các dá»ch vụ Äá» há» trợ máy bay của bạn theo các tiêu chuẩn cao nhất trong ngành.

Các khóa há»c chính

  1. Khóa cá nhân thí Äiá»m
  2. Khóa Äánh giá dụng cụ
  3. Thí Äiá»m thÆ°Æ¡ng mại
  4. Khóa há»c Äánh giá nhiá»u Äá»ng cÆ¡
  5. Khóa há»c huấn luyá»n viên Äược chứng nhận
  6. Khóa há»c thá»­ nghiá»m vận chuyá»n hàng không

Sinh viên quá»c tế:

http://flylegacyaviation.com/flight-school/international-students/

Hình ảnh toàn cảnh Philadelphia và skyline Schuylkill river, PA, USA.

Địa điểm

Philadelphia

Address
9800 Ashton Road
19114 Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ