Đọc Mô tả chính thức

AACSB Accredited

Người dân của chúng tôi không hài lòng cho đến khi họ gây ảnh hưởng. Họ dẫn đầu để cải thiện, nâng cao và nâng cao doanh nghiệp của họ và cộng đồng của họ.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Trường này cũng cung cấp:

EDGE ONLINE: Business Foundations