Keystone logo
Paraguay

Các trường đại học tốt nhất cho Khoá học Các chương trình trong Paraguay 2023

Số lượng tổ chức: 4
  • Monterrey, Mexico
  • Buenavista, Mexico
  • + 35 hơn

  Tecnológico de Monterrey là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận, độc lập, không liên quan đến các đảng phái chính trị và tôn giáo. Nó được thành lập vào năm 1943 nhờ tầm nhìn của doanh nhân người Mexico Eugenio Garza Sada. Nó có 31 cơ sở và 21 trụ sở chính và các văn phòng liên lạc quốc tế. Mục tiêu của nó là đào tạo những nhà lãnh đạo có tinh thần kinh doanh, ý thức con người và năng lực cạnh tranh cao.

  • Caaguazú, Paraguay

  Universidad del Norte là lâu đời thứ tư ở Paraguay. Kể từ đó, ông đã cống hiến hết mình cho chất lượng giảng dạy, bảo tồn và đổi mới văn hóa, chia sẻ và mở rộng kiến thức khoa học, và phát triển các nhà lãnh đạo tạo ra sự khác biệt ở cấp quốc gia.

  • Ciudad del Este, Paraguay

  Vatel ??n Paraguay vào n?m 2011 v?i t? cách là tr??ng qu?c gia duy nh?t cung c?p v?n b?ng kép và c?p cho sinh viên b?ng t?t nghi?p ???c công nh?n b?i nhà n??c Pháp, C? nhân. Thành công trên toàn th? gi?i c?a các tr??ng h?c Vatel là do chúng tôi duy trì khái ni?m giáo d?c kép, trong ?ó 50% ???c h?c trên l?p và 50% còn l?i trong th?c t?p và th?c t?p t?i các khách s?n t?t nh?t ? n??c ta và trên th? gi?i. Luôn luôn ?úng v?i tri?t lý r?ng "t?t c? các ki?n th?c lý thuy?t ph?i ???c xác minh ngay l?p t?c thông qua th?c ti?n."

  • Asuncion, Paraguay

  Vatel Paraguay là tr??ng h?c khách s?n ??u tiên và duy nh?t trong c? n??c, t?o ra t? n?m 2012 nh?ng sinh viên t?t nghi?p t?t nh?t ngành Qu?n tr? khách s?n, v?i kinh nghi?m làm vi?c sâu r?ng trong các Khách s?n Qu?c gia và Qu?c t?.