Keystone logo
Rwanda

Các trường đại học tốt nhất cho Khoá học Các chương trình trong Rwanda 2023

Số lượng tổ chức: 2
    • Kigali City, Rwanda

    Sinh viên c?a Vatel ? Rwanda s? t?t nghi?p v?i b?ng c?p có uy tín qu?c t?, cung c?p cho h? nhi?u c? h?i ngh? nghi?p thú v? trong ngành khách s?n qu?c t? trên kh?p Châu Phi, Châu Á, Châu M? và Châu Âu. Cách ti?p c?n sáng t?o c?a Vatel trang b? cho h? ki?n th?c và k? n?ng ?? th?c hi?n vai trò c?p cao sau khi hoàn thành nghiên c?u b?ng cách cung c?p các bài t?p ?ào t?o th?c t? và các v? trí công nghi?p trong su?t th?i gian c?a ch??ng trình h?c ba n?m.

    • Kigali, Rwanda

    This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...