Keystone logo
Tìm

Tìm chứng nhận của bạn

Bạn muốn học gì?
Bạn muốn học ở đầu?

Chương trình Chứng chỉ dạy cho học sinh một bộ kỹ năng cụ thể hoặc chuẩn bị cho học sinh thành công trong kỳ thi kiểm tra trình độ. Các chương trình học thuật để đạt được chứng chỉ thường mất tới một năm để hoàn thành. Một số sinh viên yêu cầu chứng chỉ để chứng minh sự hiểu biết về một chủ đề để tiến lên trong sự nghiệp của họ. Chứng chỉ xác nhận rằng học sinh đã được đào tạo chuyên môn trong một lĩnh vực.

Các chương trình mới được thêm vào