Keystone logo
Tìm

Tìm chứng chỉ của bạn

Bạn muốn học gì?
Bạn muốn học ở đầu?

Bằng tốt nghiệp là một bằng cấp giáo dục đại học được cung cấp bởi các trường cao đẳng cộng đồng, trường kỹ thuật và một số trường đại học trên thế giới. Một đến hai năm học toàn thời gian thường được yêu cầu để lấy bằng tốt nghiệp. Một chương trình bằng tốt nghiệp có thể cung cấp các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn có giá trị. Văn bằng có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa trường trung học và đại học, hoặc giữa nghiên cứu đại học và sau đại học.

Các chương trình mới được thêm vào