Keystone logo
Scuola Superiore Sant’Anna TECHWAR – Technological Dimensions of War: Legal, Ethical and Conceptual Challenges
Scuola Superiore Sant’Anna

TECHWAR – Technological Dimensions of War: Legal, Ethical and Conceptual Challenges

Pisa, Ý

5 Days

Tiếng Anh

Toàn thời gian

11 May 2025

23 Jun 2025

EUR 200 *

Trong khuôn viên trường

* from EUR 200 to EUR 1000 according to the applicant's annual income

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi